21.2.11

The KnitlingThe Knitling, 2002The Knitling in Urals mountain (Vyazanik v Uralskykh gorakh), 2002