19.4.11

Snow Angel"Snow Angel" video 1999, 8', camera Sergey Tishkov, sound by Michael Khodarevsky, Leonid Tishkov in "The Blizzard" exhibition at Arsenal NCCA in Nizny Novgorod from 27th April