3.2.15

The Ability of Flight

Snow Angel. 1998. Video from NCCA collection

Exhibition The Ability of Flight in NCCA from 6th Februry until 15th March 2015
Opening 5 Feb at 7 pm

ARTISTS

Vladimir Bashlykov, Konstantin Batynkov, Eric Bulatov, "Nest" Group, Vladislav Efimov, Leonid Tishkov, Sergey Reznikov, Leonid Sokov,  Arkady Nasonov, "Blue noses" Group, Nikolay Filatov and others.