5.1.17

Private Moon in Nizhny Novgorod

Private Moon installation at NCCA Arsenal, Nizhny Novgorod until 12 February 2017